Familjerätt

Vi har gedigen erfarenhet av vårdnadstvister och är specialister på familjerätt. I första hand medlar vi fram en frivillig överenskommelse mellan föräldrarna om barnets vård, boende och umgänge. Vid mer konfliktfyllda tvister hjälper vi dig att ta fram en stämningsansökan och håller dig om ryggen i tingsrätten.

Vi finns vid din sida.

Tvister om barn rör upp en storm av känslor och du kan uppleva det som att du blir hotad till livet. Det är fullt naturligt att som förälder må väldigt dåligt, att låta sin oro ta överhanden och att inte känna igen sig i sitt eget agerande. Då är det skönt att ha ett tryggt ombud med båda fötterna på jorden som för din talan och är tillgänglig för dina funderingar dygnet runt.

Med mångårig erfarenhet och långsiktiga perspektiv hittar vi lösningar på vårdnadstvister som tillgodoser förälderns intressen och rättigheter, och framför allt: Sätter barnets behov i centrum.

Vanliga frågor kring familjerätt

Inledningsvis bör det nämnas att det finns en skillnad mellan att vara förälder och att vara vårdnadshavare. Att vara förälder till ett barn behöver inte inbära att du är vårdnadshavare och vice versa. Enligt 6 kap. 3 § Föräldrabalken står ett barn från födseln under vårdnaden av båda föräldrarna om de är gifta. För att fadern ska registreras som vårdnadshavare om föräldrarna inte är gifta krävs att faderskapet bekräftas.

Enligt 6 kap. 1 § Föräldrabalken har barn rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran och det är enligt 6 kap. 2 § Föräldrabalken vårdnadshavarna som har ansvar för att barnets personliga förhållanden och behov blir tillgodosedda. Det är därmed dina skyldigheter som vårdnadshavare att se till att barnet får den trygghet och omvårdnad som krävs.

Som vårdnadshavare har du rätt att ta del av information om ditt barn (från bland annat skolan och vården) samt att du har rätt att fatta juridiska beslut å ditt barns vägnar.

Huvudregeln vid en skilsmässa är att vårdnaden fortsätter vara gemensam (se 6 kap. 3 § 2 st Föräldrabalken). Det är dock inte ovanligt att, om föräldrarna är oense, vårdnadsfrågan behandlas i samband med skilsmässomålet i domstolen. Det kan vara fördelaktigt att handlägga en skilsmässa och en vårdnadstvist ihop vid en domstol då det då bara krävs en stämningsansökan i stället för två. Vid en separation där vårdnadshavarna inte är gifta är vårdnaden också gemensam efter en separation, förutsatt att den varit det innan separationen.

Gällande boende och umgänge kan vårdnadshavarna själva bestämma hur de vill göra. Överenskommelsen kan vara muntlig men kan också fastställas i ett avtal. Skulle vårdnadshavarna vara oense gällande vårdnaden, boendet eller umgänget för barnet kan en stämningsansökan lämnas in till tingsrätten och domstolen kan då bestämma vad som ska gälla.

Äktenskap påverkar inte en makes/makas äganderätt till en viss egendom. Däremot kan egendomar som du äger delas lika mellan dig och din make/maka vid en eventuell bodelning. Om du är gift är huvudregeln att alla egendomar du har, som inte är enskild egendom, är giftorättsgods (se 7 kap. 1 § Äktenskapsbalken). Allt som är giftorättsgods ingår, och delas lika vid en bodelning. Enskild egendom däremot ingår inte i en bodelning. Enskild egendom kan skapas genom bland annat avtal mellan makar (se 7 kap. 2 § första punkten). Därför kan ett äktenskapsförord användas för att skydda tillgångar vid en bodelning. Ett äktenskapsförord påverkar dock inte äganderätten till egendomen eller ansvaret för en makes skulder. Ett äktenskapsförord måste vara skriftligt, undertecknas med datum och ska inges till Skatteverket för inregistrering i äktenskapsregistret för att vara giltigt (se 7 kap. 3 § Äktenskapsbalken).

Till skillnad från vad som gäller vid äktenskap är reglerna för vilka egendomar som ska ingå vid en bodelning betydligt snävare. Endast samboegendom, det vill säga bostad och bohag som förvärvats för gemensamt bruk, ingår i en bodelning (3 § sambolagen). Det innebär att tillgångar på banken, bilar och andra tillgångar som inte tillhör det gemensamma hemmet inte ingår i en bodelning. För att skydda de tillgångar som är samboegendom kan ni upprätta ett samboavtal som antingen stadgar att bodelning inte ska göras eller att viss egendom inte ska ingå i en bodelning (se 9 § sambolagen).  Avtalet ska vara skriftligt och undertecknas av båda parter.

Utöver skillnaderna vid en bodelning som beror på skillnaderna mellan giftorättsgods och samboegendom finns ett antal andra saker som skiljer ett äktenskap från samboende. Det finns till exempel ingen underhållsskyldighet mellan sambor men det finns mellan makar. Underhållsskyldigheten mellan makar innebär att makarna, efter förmåga, ska bidra för att gemensamma och personliga behov tillgodoses (6 kap. 1 § Äktenskapsbalken). Tanken är att makar ska leva på samma ekonomiska standard även om makarna även om de har olika ekonomiska förmågor. Motsvarande regel finns inte för sambor.


En annan skillnad är att makar ärver varandra vid dödsfall medan sambor inte ärver varandra enligt legal arvsordning. Det finns dock möjlighet att upprätta ett testamente om du vill att din sambo ska ärva dig vid din bortgång. 

Sambor kan inte heller välja ett gemensamt efternamn som makar kan göra enligt personnamnslagen.

Inledningsvis har det givetvis betydelse huruvida det finns ett samboavtal eller ett äktenskapsförord. Finns inget äktenskapsförord ska, vid en skilsmässa mellan äkta makar, makarnas tillgångar som är giftorättsgods och skulder beräknas. Från respektive makes giftorättsgods ska eventuella skulder som maken har avräknas (se 11 kap. 2 § Äktenskapsbalken). Vad som sedan återstår från respektive make ska ingå vid en bodelning och delas lika (se 11 kap. 3 § Äktenskapsbalken)

För sambor fungerar det på likande sett. Skulder ska avräknas från respektive persons samboegendom och summan ska sedan läggas samman och delas lika (se 12–14 §§ sambolagen).

Underhållsbidrag ska betalas i de fall då ett barn bor huvudsakligen hos den ena föräldern. I vissa fall kan dock underhållsbidrag betalas ut även fast barnet bor växelvis hos föräldrarna. Syftet med underhållsbidraget är att den förälder som barnet inte bor hos ska betala delar av barnets omkostnader. Du behöver som huvudregel inte ansöka särskilt om underhållsbidrag utan detta är något som föräldrar kan lösa sinsemellan.

Underhållsbidragets storlek bestäms av föräldrarna tillsammans, det finns en mall på Försäkringskassans hemsida som kan användas för att beräkna underhållets storlek. Är föräldrarna överens kan underhållet skrivas ned i ett avtal. Är föräldrarna inte överens tingsrätten besluta om hur stor underhållsbidraget ska vara. Då måste den förälder som vill ha underhållsbidrag lämna in en stämningsansökan till tingsrätten.  

 

Om förälderns som ska betala underhållsbidrag inte gör det kan du ansöka om underhållsstöd från Försäkringskassan. Om du har ett domstolsbeslut om att du ska få underhåll och inte får det kan du kontakta kronofogden för att få underhållsbidraget.

Om en förälder inte följer ett avtal som socialnämnden godkänt eller en dom om vårdnad, boende eller umgänge med barn kan du ansöka om verkställighet hos tingsrätten.

I första hand ska domstolen se om barnet kan överlämnas frivilligt. I annat fall kan förälderns som inte lämnar ifrån sig barnet i enlighet med dom eller avtal behöva betala vite. I vissa, mycket ovanliga fall, kan tingsrätten besluta om polishämtning av barnet. Detta sker i sådant fall på skonsammaste möjliga sätt för barnet.

En ansökan om skilsmässa lämnas in till tingsrätten. Det krävs inga särskilda skäl för att få en skilsmässa beviljad enligt svensk lag utan det räcker med att en av makarna inte längre vill vara gift. Några skäl till skilsmässan behöver därför inte anges. I fall då parterna är överens om skilsmässan kan det i vissa fall beviljats i princip omgående efter ansökan handlagts av domstolen. I två fall kan det dock bli aktuellt med en betänketid, även fast makarna är överens om att de vill skiljas. Det ena fallet är om båda makarna begär betänketid. Det andra fallet är om parterna har gemensamma barn under 16 år som bor med någon av makarna. Betänketiden är 6 månader. Om parterna fortfarande är överens om skilsmässan efter betänketiden beviljas skilsmässan (Se Äktenskapsbalken 5 kap. 1 §).

 

Om bara ena maken vill skilsmässa kan den endast beviljas efter en betänketid. Efter betänketiden om 6 månader måste någon av makarna framställa ett särskilt yrkande om att skilsmässan ska beviljas. Inkommer inte ett sådant yrkande inom 1 år från betänketidens början förfaller ansökan och skilsmässan går inte igenom (se Äktenskapsbalken 5 kap. 2–3 §§).

De rättsliga verkningarna av en adoption är att den som har adopterats ska anses som adoptivförälderns barn och inte som barn till sina tidigare föräldrar. De som adopterat barnet, och därmed blir vårdnadshavare om barnet är under 18 år, har därmed samma skyldigheter och rättigheter som vilka vårdnadshavare som helst enligt svensk lag. Det innebär också att barnet har rätt att ärva sina föräldrar vid dödsfall.

Ett barn som är adopterat har rätt att veta om att det är adopterat. Det är föräldrarna som så snart det är lämpligt informera barnet om detta (se 4 kap. 23 § Föräldrabalken).

Vilka är vi på More Than Suits?

Vi är specialister inom brottmål och åtar oss uppdrag både som offentlig försvarare och målsägandebiträde. Med flera års erfarenhet och en ständig strävan efter att vara bäst tillvaratar vi dina rättigheter och intressen under hela rättsprocessen.

Ella Sjödahl

Biträdande jurist

Ella arbetar främst med familjerätt, tvångsvård (LVU, LVM och LPT) och utlänningsrätt när hon inte biträder målsäganden i brottmål.

073- 048 78 40 | ella@morethansuits.se

Mats Vannefjord

Advokat och Delägare

Mats arbetar huvudsakligen med brottmål. Han arbetar också mycket med vårdnadsfrågor och mot socialtjänsten gällande LVU.

073 – 51 82 004 | mats@morethansuits.se

Janne Krekola

Advokat och Delägare

Janne är brottmålsadvokat och jobbar som offentlig försvarare och målsägandebiträde. Han har tidigare lång erfarenhet av utlänningsrätt och familjerätt. Janne talar även finska.

073 – 50 95 303 | janne@morethansuits.se

Omdömen från våra klienter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lena B.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lena B.